Privacy policy

Privacy policy

null

Privacy policy

Privacyverklaring

De privacyverklaring ("verklaring") voor deze website ("site") beschrijft hoe Ufinity NV  ("We", "wij") persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site mag gebruiken en openbaar maken. Ufinity NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33B, 2550 Kontich en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0822.881.187 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met én zoals beschreven in deze verklaring. 

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van u vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een job, uw voorkeur voor een job, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat en inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt.

Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie. Indien u Ufinity NV informatie over derden verstrekt, zal Ufinity NV ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan Ufinity NV de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u.

U geeft Ufinity NV de toestemming om contact op te nemen met de door u opgegeven referenties en om uw persoonsgegevens, ook gevoelige gegevens, in de boven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken, door te geven en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. Ufinity zal uw gegevens voor een periode van 2 jaar bijhouden. U verklaart dat alle informatie die u aan Ufinity NV verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult u Ufinity NV daarover onmiddellijk inlichten.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

Ufinity NV zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of aanwerving), om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. Ufinity NV mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.

Bijkomend, en in het kader van particulier arbeidsbemiddeling, bieden wij een(anonieme) kandidatendatabase aan op onze website. Wij zullen hierin uitsluitend uw gegevens met betrekking tot uw kennis, locatie (provincie), ervaring en opleidingsniveau opnemen. Andere persoonsgegevens zoals uw naam of adres zullen vanzelfsprekend niet worden opgenomen.

Door onze bepalingen en voorwaarden te aanvaarden geeft u Ufinity NV toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten (bv een vacaturemail, een trainingsmail of een mail voor speciale gelegenheden) of marketinginformatie (bv een nieuwsbrief) betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie. U hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen zulke berichten of direct-marketinginformatie niet langer te ontvangen door contact op te nemen met Ufinity NV via ons uitschrijfformulier of via bovenvermeld postadres. 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te leveren.

Bekendmaking van persoonsgegevens

Ufinity NV mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden, waaronder bedrijven binnen de eigen groep. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden: - We zullen informatie bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten. - We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.

In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van RHI of zijn geassocieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies

De site maakt gebruik van cookies die uw onlineactiviteiten traceren, waaronder, maar zonder beperking, uw inschrijving, het aanreiken van informatie en het vragen van informatie.

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die een website uw browser vraagt om op te slaan op uw computer of mobiele apparaat wanneer u de website of bepaalde pagina's bezoekt. Met cookies kan de website uw acties of voorkeuren in de loop van de tijd "onthouden". De meeste browsers ondersteunen cookies, maar gebruikers kunnen hun browsers instellen om ze te weigeren en kunnen ze verwijderen wanneer ze maar willen.

Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan en een waarde die meestal een willekeurig uniek nummer is.

Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat (de zogenaamde "sessiecookies"), andere cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen en helpen ons u te identificeren als bezoeker van onze website (de genaamd "permanente cookies").

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies op onze website worden voor verschillende doeleinden gebruikt.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen (bijvoorbeeld de pagina's die u hebt bezocht en de tijd die u op die pagina hebt doorgebracht). Cookies maken onze website gemakkelijker te gebruiken en stellen ons in staat om onze website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de website te versnellen. We gebruiken cookies om uw taalvoorkeuren te onthouden.

We gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we onze services kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken we?

Wij gebruiken first-party en third-party cookies:

First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden aangemaakt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren.

Cookies van derden zijn cookies die zijn gemaakt door anderen dan de website. Cookies van derden met betrekking tot onze website zijn Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Analytics. Google Analytics is de analysetool van Google die ons helpt te begrijpen hoe u met de website omgaat. Het kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en gebruiksstatistieken van de website te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te identificeren. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt, is de cookie '___ga'.

Beveiliging van uw gegevens

U bent verantwoordelijk om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Ufinity NV neemt de passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, vervalsing, de wijziging en onrechtmatige verwerking. Ufinity NV kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te doorbreken of uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor ongepaste doeleinden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.  

Links naar websites van derden

Ufinity NV en/of de website kunnen links naar andere websites bevatten, die wij niet controleren en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op Ufinity en/of de website van Ufinity NV. Andere websites hebben een eigen privacy beleid.

Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere website die u via onze website heeft benaderd. Wij raden u aan om voor het gebruik van ander websites altijd het privacy beleid van die websites te raadplegen, die kan verschillen van de Privacyverklaring van Ufinity NV.

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Op basis van de Wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:

  • ons inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen omdat ze onjuist of onvolledig zijn;
  • aanvullende informatie te vragen over de verwerkers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van verwerkers;
  • bij inbreuken door Ufinity NV op uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring, een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie (CBPL of Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). 

U heeft het recht om kosteloos een kopie van uw persoonsgegevens in begrijpelijke vorm te ontvangen.

Enige incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens, evenals persoonsgegevens die niet ter zake doen of in strijd met een wettelijk voorschrift te worden verwerkt, zullen op verzoek worden verwijderd of gecorrigeerd.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken of zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ingeval u daarvoor legitieme redenen heeft.

Indien u gebruik wenst te maken van dit recht kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande adresgegevens. Wij kunnen u desgevallend vragen om u adequaat te identificeren.

Wij zullen onder geen beding persoonsgegevens verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken. 

Contact informatie

In het geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of in het geval dat u een verzoek om toegang, wijziging of verwijdering of een bezwaar wilt indienen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: info@ufinity.be.

We kunnen u zo snel mogelijk van informatie voorzien, maar in elk geval binnen de dertig dagen na ontvangst van een verzoek tot toegang of bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Ufinity NV
Veldkant 33B
B-2550 Kontich
T: +32 3 450 80 30
E: info@Ufinity.be

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:

Ine Meeussen
Ufinity NV
Veldkant 33B
B-2550 Kontich
T: +32 3 450 80 30
E:ine.meeussen@ufinity.be

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina van www.ufinity.be gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen met een koppeling naar deze pagina.